Mw. B.A. (Bertha) van der Linden – presidente Zondagsschool Hanna en Ned. Christen-Vrouwenbond

Op 19 september 1945 nam prof. mr. J. Oranje afscheid als rector magnificus van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij blikte terug op de oorlogsjaren. “Een zeer blijde bladzijde uit de geschiedenis dezer jaren is die over het vele, dat door aan onze Universiteit verbonden personen is verricht in het belang van het vaderland.”

“In de eerste plaats mag ik dan noemen den naam van Mevrouw B.A. (Bertha) van der Linden, directrice van het Hospitium aan de Keizersgracht.

Na de dood van haar vader in 1902 verhuisde haar moeder, die onder Willemsdorp geboren was, met de kinderen naar Dordrecht. Bertha was onder meer presidente van Zondagsschool Hanna en later van de Nederlandse Christen-Vrouwenbond afd. Dordrecht. Van 1940 tot 1956 was ze directrice van het Hospitium van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Over haar afscheid berichtte Trouw op de voorpagina. Op de Essenhof in Dordrecht is zij begraven.

Zij heeft niet alleen ver boven haar krachten zich ingespannen voor het welzijn van de studenten, zoolang dezen er onderdak durfden zoeken, maar voorts heeft Mevrouw van der Linden met voorbeeldigen moed en zonder eenigen ophef in onze gebouwen verzetswerk verricht van de beste soort. Zij herbergde Joden en onderduikers, soms zelfs geheele families met vrouw, kinderen en personeel, zooals in het geval van de familie Okma, zij troostte vervolgden en opgejaagden, zij zorgde ervoor, dat geheime vergaderingen en spionnagewerk in het gebouw op groote schaal konden plaats vinden; zij verborg er wapens en levensmiddelen. Veel jongemannen, die geen hol voor den voet meer vinden konden, heeft zij geherbergd en verzorgd. Dat het gevaarlijke gasten waren, moge blijken uit het feit, dat niet minder dan achttien verzetslieden, die vroeger of later bij haar onderdak vonden, door de Duitschers gedood werden.” “Met den grootsten eerbied vermeld ik haar veelzijdigen arbeid, dien zij, met doorloopend gevaar voor eigen leven, met onverschrokkenheid en met voorbeeldige voorzichtigheid heeft vervuld.”

Genomineerd door Peter Dillingh – Kopij Kerk op Dordt, jg. 9 nr. 10, 18 mei 2018 rubriek Des tijds Hospitium

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *